fbpx

Regulamin Tradingworld.pl

§1 Postanowienia ogólne

Właścicielem sklepu internetowego tradingworld.pl jest Tradingworld Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu Ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000849575, NIP 9721309494, REGON 386510147 (dalej „Sprzedawca”). Adres poczty elektronicznej: bok@tradingworld.pl

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży detalicznej towarów w sklepie internetowym www.tradingworld.pl za pomocą sieci Internet.

§ 2 Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklep – sklep internetowy tradingworld prowadzony pod domeną www.tradingworld.pl.

Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego).

Produkt – towar oferowany do sprzedaży i prezentowany przez Sprzedawcę za pośrednictwem  Tradingworld.pl.

Cena – oznacza cenę produktu brutto wyrażoną w złotych polskich. Ceny uwzględniają podatek VAT.

Konto klienta – funkcjonalność Sklepu umożliwiająca Kupującemu, po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, dokonywanie zamówień w Sklepie a także dostęp do zindywidualizowanych treści takich jak historia zamówień.

Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną przez Klienta będącego Przedsiębiorcą na stronie www.tradingworld.pl, w wyniku której utworzone zostaje aktywne Konto Klienta.

Login – nazwa identyfikująca Klienta podana przez Klienta podczas zakładania Konta.

Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych ustalonych przez Użytkownika podczas zakładania Konta Klienta w sklepie Tradingworld.pl, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta. Hasło może być samodzielnie zmienione przez Użytkownika.

Koszyk – funkcjonalność Sklepu umożliwiająca przygotowanie i modyfikację zamówienia przez Kupującego, w tym wybranie Towaru, sposobu dostawy, adresu dostawy i formy płatności,Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy tradingworld, a Kupującym, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

Dni robocze – oznaczają dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Termin dostawy – oznacza termin w którym czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi za pośrednictwem Kuriera lub InPost, produktu określonego w zamówieniu, Sprzedawca zobowiązuje się dokonać.

Kurier – oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania dostawy produktów do Klienta.

Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§ 3 Ogólne zasady korzystania z Tradingworld.pl

Warunkiem korzystania ze Sklepu jest akceptacja Regulaminu. Regulamin jest integralną częścią Umowy sprzedaży zawieranej przez Kupującego ze Sklepem.

Towary dostępne w Sklepie saą wolne od wad fizycznych i prawnych.

Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego Tradingworld.pl, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji Produktów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Tradingworld.pl. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, że Klient dopuszcza się takich działań, bez uszczerbku dla innych uprawnień Klienta wynikających z Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, Sprzedawca może zablokować Konto Klienta.

W wypadku, gdy Klient zmienił swoje dane wskazane podczas Aktywacji, w tym w szczególności adres e-mail lub adres korespondencyjny i nie poinformował o tym fakcie Sprzedawcy, wszelka komunikacja lub korespondencja będzie kierowana do Klienta według dotychczasowych danych zgłoszonych przez Klienta podczas Aktywacji. Klient ma możliwość każdorazowego zawiadomienia Sprzedawcy o zmianie swoich danych, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontaktowy Sprzedawcy.

Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego Tradingworld.pl, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy.

Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

§ 4 Wymagania techniczne

Wymagania techniczne korzystania z usług Sklepu Internetowego Tradingworld.pl, które powinien spełniać Klient:
a) Posiadanie aktywnego połączenia z siecią Internet;
b) Posiadanie urządzenia końcowego z zainstalowaną przeglądarką internetową Internet Explorer 8, Google Chrome 15, Mozilla Firefox 7, Opera 11 lub ich nowszej wersji z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript, obsługującą CSS i Cookies;
c) Posiadanie ekranu z minimalną rozdzielczością 1024×768.

Sprzedawca stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

§ 5 Odmowa realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę

Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówień składanych przez Klientów będących Przedsiębiorcami, w przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, a także w wyjątkowych sytuacjach z uwagi na niedostępność Produktów po stronie producenta.

§ 6 Płatności

Kupujący ma do wyboru następujące formy płatności:

– płatność przelewem na rachunek bankowy,
mBank S.A.: 29 1140 2001 0000 3502 8018 5939

– płatność elektroniczna szybki przelew tpay, Paynow, PayPal

– Przelewy24 – płatność PayPo

– płatność przy odbiorze.

W tytule przelewu należy użyć numeru zamówienia jako tytułu płatności.

§ 7 Dostawa

Czas dostawy wynosi od 3 do 5 dni roboczych. W przypadku płatności w inny sposób niż przy odbiorze termin realizacji dostawy liczony jest od dnia zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

Sklep realizuje dostawy tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wysyłka poza granice kraju jest możliwa na podstawie indywidualnych ustaleń ze Sklepem.

Koszty dostawy:

-Kurier DPD: 14,99zł

-Paczkomat InPost: 11,99zł

§ 8 Reklamacje i gwarancja

W przypadku wystąpienia wady towaru Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą-konsumentem ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

Sklep nie jest producentem Towaru i nie udziela gwarancji na sprzedawany Towar. Jeżeli producent lub inny podmiot udzielił na oferowany w Sklepie Towar gwarancji, uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w karcie gwarancyjnej.

Formularz reklamacyjny wraz z reklamowanym Towarem przesyłać na adres: Trading World Sp. z o.o. ul. Poznańska 117 lok.17 62-023 Kamionki z dopiskiem ZWROT / Reklamacja. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Kupującego oraz uzasadnienie reklamacji i żądanie Kupującego. Zaleca się załączenie do reklamacji dowodu zakupu.

Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Kupującego w terminie 14 dni.

W przypadku gdy w wyniku reklamacji następuje zwrot towaru, Sklep zwraca Klientowi, będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorca-konsumentem, pełną kwotę zapłaconą za towar.

§ 9 Prawo odstąpienia od umowy

Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorca-konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru zakupionego w Sklepie w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny,  z zastrzeżeniem, iż towar nie może być używany i/lub musi zawierać metki.

Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Kupujący złoży w terminie wskazanym powyżej jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, np. poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie można złożyć na formularzu zwrotu. Korzystanie z formularza odstąpienia od umowy nie jest obowiązkowe.

W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy umowę uważa się za niezawartą. Sklep zwróci niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

§ 10 Postanowienia końcowe

Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa.

Sprzedawca udostępnia treść Regulaminu Sklepu Klientom na stronie Tradingworld.pl.

Wszelkie spory wynikające z realizacji Zamówienia, w przypadku braku polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 14 dni przed wejście w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2020 r.

favicon Strona główna
favicon Powrót